Select Page

明人不用细说,响鼓不用重捶

míng rén bú yòng xì shuō, xiǎng gǔ bú yòng zhòng chuí –

People of good sense or expertise need only a hint to understand any matter.